ముగించు

ఆలూరు మండలంలోని గ్రామ సచివాలయాల జాబితా

ఆలూరు మండలంలోని గ్రామ సచివాలయాల జాబితా
Rural/Urban Mandal Name Secretariat Code Get Direction
RURAL ALUR-R ALUR1 11390464 Direction
RURAL ALUR-R ALUR2 11390465 Direction
RURAL ALUR-R ALUR3 11390466 Direction
RURAL ALUR-R ALUR4 11390467 Direction
RURAL ALUR-R ARIKERA 11390468 Direction
RURAL ALUR-R HATHIBELAGAL 11390469 Direction
RURAL ALUR-R HULEBEEDU 11390470 Direction
RURAL ALUR-R KAMMARACHEDU 11390471 Direction
RURAL ALUR-R KURUKUNDA 11390472 Direction
RURAL ALUR-R KURUVALLI 11390473 Direction
RURAL ALUR-R MANEKURTHY 11390474 Direction
RURAL ALUR-R MARAKATTU 11390475 Direction
RURAL ALUR-R MOLAGAVALLI1 11390476 Direction
RURAL ALUR-R MOLAGAVALLI2 11390477 Direction
RURAL ALUR-R MOLAGAVALLI3 11390478 Direction
RURAL ALUR-R MOSSANAHALLI 11390479 Direction
RURAL ALUR-R PEDDAHOTHUR 11390480 Direction