ముగించు

అడ్డిష్ణల్ డిస్ట్రిక్ట్ మెడికల్ మరియు హెల్త్ ఆఫీసర్, (ఎయిడ్స్ మరియు లేప్రోసి)


హోదా : అడ్డిష్ణల్ డిస్ట్రిక్ట్ మెడికల్ మరియు హెల్త్ ఆఫీసర్, (ఎయిడ్స్ మరియు లేప్రోసి)
మొబైల్ : 9849902417