ముగించు

జిల్లాలో రెగ్యులర్ బేసిస్పై 145 ఎమ్పిహెచ్ఎ (ఎఫ్) ను నియమించడం – 1201 నుండి 2427 అభ్యర్థుల పరిశీలన జాబితాల అప్లోడ్ – అభ్యంతరాల-సమర్పణ

జిల్లాలో రెగ్యులర్ బేసిస్పై 145 ఎమ్పిహెచ్ఎ (ఎఫ్) ను నియమించడం – 1201 నుండి 2427 అభ్యర్థుల పరిశీలన జాబితాల అప్లోడ్ – అభ్యంతరాల-సమర్పణ
టైటిల్ వివరాలు స్టార్ట్ డేట్ ఎండ్ డేట్ దస్తావేజులు
జిల్లాలో రెగ్యులర్ బేసిస్పై 145 ఎమ్పిహెచ్ఎ (ఎఫ్) ను నియమించడం – 1201 నుండి 2427 అభ్యర్థుల పరిశీలన జాబితాల అప్లోడ్ – అభ్యంతరాల-సమర్పణ

జిల్లాలో రెగ్యులర్ బేసిస్పై 145 ఎమ్పిహెచ్ఏ (ఎఫ్ఆర్) రిజిస్ట్రేషన్ – 07.03.2019 న 2427 అభ్యర్థుల పరిశీలన జాబితాలు – 08.03.2019 న అభ్యంతరాల సమర్పణ 08.03.2019 & 11.03.2019 – అభ్యర్ధులకు సూచనలు – జారీచేయబడినవి.

08/03/2019 31/03/2019 చూడు (9 MB)