ముగించు

DCHS నంద్యాల్ – కాంట్రాక్ట్ ప్రాతిపదికన స్టాఫ్ నర్సులు, ఫార్మసిస్ట్ Gr-II మరియు ల్యాబ్ టెక్నీషియన్ల మరియు అవుట్సోర్సింగ్ ప్రాతిపదికన డేటా ఎంట్రీ ఆపరేటర్లు, రేడియోగ్రాఫర్లు, O.T అసిస్ట్. మరియు MNO / FNO ల తుది మెరిట్ జాబితా

DCHS నంద్యాల్ – కాంట్రాక్ట్ ప్రాతిపదికన స్టాఫ్ నర్సులు, ఫార్మసిస్ట్ Gr-II మరియు ల్యాబ్ టెక్నీషియన్ల మరియు అవుట్సోర్సింగ్ ప్రాతిపదికన డేటా ఎంట్రీ ఆపరేటర్లు, రేడియోగ్రాఫర్లు, O.T అసిస్ట్. మరియు MNO / FNO ల తుది మెరిట్ జాబితా
టైటిల్ వివరాలు స్టార్ట్ డేట్ ఎండ్ డేట్ దస్తావేజులు
DCHS నంద్యాల్ – కాంట్రాక్ట్ ప్రాతిపదికన స్టాఫ్ నర్సులు, ఫార్మసిస్ట్ Gr-II మరియు ల్యాబ్ టెక్నీషియన్ల మరియు అవుట్సోర్సింగ్ ప్రాతిపదికన డేటా ఎంట్రీ ఆపరేటర్లు, రేడియోగ్రాఫర్లు, O.T అసిస్ట్. మరియు MNO / FNO ల తుది మెరిట్ జాబితా

DCHS నంద్యాల్ – కాంట్రాక్ట్ ప్రాతిపదికన స్టాఫ్ నర్సులు, ఫార్మసిస్ట్ Gr-II మరియు ల్యాబ్ టెక్నీషియన్ల మరియు అవుట్సోర్సింగ్ ప్రాతిపదికన డేటా ఎంట్రీ ఆపరేటర్లు, రేడియోగ్రాఫర్లు, O.T అసిస్ట్. మరియు MNO / FNO ల తుది మెరిట్ జాబితా

13/08/2020 15/08/2020 చూడు () Lab_Technician_Final_Meritlist (59 KB) MNO_FNO-_Final_Meritlist (146 KB) O.T_Asst._-_Final_Meritlist (52 KB) Pharmacist_Final_Meritlist (102 KB) రేడియోగ్రాఫర్_ఫైనల్_మెరిట్‌లిస్ట్ (51 KB) Merit_list_-_DEO-Final-Revised (1) (333 KB) Merit_List_contract_staff_nurses-FInal-Revised (1) (704 KB)