ముగించు

గ్రామ పంచాయితీ

మండలాల వారిగ గ్రామ పంచాయితిల జాబితా, కర్నూలు జిల్లా
క్రమ సంఖ్య డివిజన్ పేరు మండలం పేరు గ్రామా పంచాయీతి పేరు
1 ఆదోని ఆదోని ఆరేకల్
2 ఆదోని ఆదోని బలదూరు
3 ఆదోని ఆదోని బల్లేకల్లు
4 ఆదోని ఆదోని బసపురం
5 ఆదోని ఆదోని బసరకోడు
6 ఆదోని ఆదోని బైచిగేరి
7 ఆదోని ఆదోని చిన్న హరివణం
8 ఆదోని ఆదోని చిన్న పెండెకల్లు
9 ఆదోని ఆదోని ధనాపురం
10 ఆదోని ఆదోని దిబ్బనకల్లు
11 ఆదోని ఆదోని దొడ్డనకేరి
12 ఆదోని ఆదోని జి.హోసల్లి
13 ఆదోని ఆదోని గణేకల్
14 ఆదోని ఆదోని గొనబావి
15 ఆదోని ఆదోని హానవాలు
16 ఆదోని ఆదోని ఇస్వి
17 ఆదోని ఆదోని జాలిబంచి
18 ఆదోని ఆదోని కడితోట
19 ఆదోని ఆదోని కపటి
20 ఆదోని ఆదోని కుప్పగల్
21 ఆదోని ఆదోని మదిరే
22 ఆదోని ఆదోని మండిగిరి
23 ఆదోని ఆదోని మాంత్రికి
24 ఆదోని ఆదోని నాగలాపురం
25 ఆదోని ఆదోని నగనాతనహల్లి
26 ఆదోని ఆదోని నరణాపురం
27 ఆదోని ఆదోని నెట్టెకల్లు
28 ఆదోని ఆదోని పాండవగల్
29 ఆదోని ఆదోని పెద్ద హరివాణం
30 ఆదోని ఆదోని పెద్ద తుంబళం
31 ఆదోని ఆదోని పెద్ద పెండకల్
32 ఆదోని ఆదోని పెసలబండ
33 ఆదోని ఆదోని సదాపురం
34 ఆదోని ఆదోని సలకలకొండ
35 ఆదోని ఆదోని సంబగల్లు
36 ఆదోని ఆదోని సంతేకూడ్లురు
37 ఆదోని ఆదోని వీరపురం
38 ఆదోని ఆలూరు ఆలూరు
39 ఆదోని ఆలూరు అరికేర
40 ఆదోని ఆలూరు హత్తిబెళగల్
41 ఆదోని ఆలూరు హులెబీడు
42 ఆదోని ఆలూరు కమ్మరచేడు
43 ఆదోని ఆలూరు కరిడిగుడ్డం
44 ఆదోని ఆలూరు కురువల్లి
45 ఆదోని ఆలూరు మణికుర్తి
46 ఆదోని ఆలూరు మారకట్టు
47 ఆదోని ఆలూరు మొలగవల్లి
48 ఆదోని ఆలూరు ముద్దనగిరి
49 ఆదోని ఆలూరు మూసనహళ్లి
50 ఆదోని ఆలూరు పెద్దహొట్టూరు
51 ఆదోని ఆలూరు తుంబలబీడు
52 ఆదోని ఆస్పరి అస్పరి
53 ఆదోని ఆస్పరి బనవనూరు
54 ఆదోని ఆస్పరి బిల్లెకల్లు
55 ఆదోని ఆస్పరి చిగలి
56 ఆదోని ఆస్పరి చిన్న హొత్తూరు
57 ఆదోని ఆస్పరి చిరుమాన్ దొడ్డి
58 ఆదోని ఆస్పరి డి . కోటకోండ
59 ఆదోని ఆస్పరి హలిగేర
60 ఆదోని ఆస్పరి జొహరాపురం
61 ఆదోని ఆస్పరి కారుమంచి
62 ఆదోని ఆస్పరి కైరుప్పల
63 ఆదోని ఆస్పరి ములుగుందం
64 ఆదోని ఆస్పరి ముత్తుకూరు
65 ఆదోని ఆస్పరి నగరూర్
66 ఆదోని ఆస్పరి పుటకలమర్రి
67 ఆదోని ఆస్పరి శంకరబండ
68 ఆదోని ఆస్పరి తంగరడోన
69 ఆదోని ఆస్పరి తోగలగల్లు
70 ఆదోని ఆస్పరి యాతకల్లు
71 ఆదోని చిప్పగిరి బంటనహల్
72 ఆదోని చిప్పగిరి బెలడోన
73 ఆదోని చిప్పగిరి చిప్పగిరి
74 ఆదోని చిప్పగిరి డేగలహల్
75 ఆదోని చిప్పగిరి డౌలతాపురం
76 ఆదోని చిప్పగిరి గుమ్మనూరు
77 ఆదోని చిప్పగిరి ఖజిపురం
78 ఆదోని చిప్పగిరి కుందనకుర్తి
79 ఆదోని చిప్పగిరి నగరడోన
80 ఆదోని చిప్పగిరి నేమకల్లు
81 ఆదోని చిప్పగిరి రామదుర్గం
82 ఆదోని చిప్పగిరి యెరూరు
83 ఆదోని దేవనకొండ అలురుదిన్నె
84 ఆదోని దేవనకొండ చెల్లెల చెలిమల
85 ఆదోని దేవనకొండ దేవనకొండ
86 ఆదోని దేవనకొండ గుండ్లకొండ
87 ఆదోని దేవనకొండ ఇరాన్ బండ
88 ఆదోని దేవనకొండ జిల్లేడుబుడకల
89 ఆదోని దేవనకొండ కే.వెంకటాపురం
90 ఆదోని దేవనకొండ కపట్రాల
91 ఆదోని దేవనకొండ కరివేముల
92 ఆదోని దేవనకొండ కుంకనూరు
93 ఆదోని దేవనకొండ మాచాపురం
94 ఆదోని దేవనకొండ నల్లచెలిమల
95 ఆదోని దేవనకొండ నల్లిబండ్ల
96 ఆదోని దేవనకొండ నెలతలమర్రి
97 ఆదోని దేవనకొండ పి కోటకొండ
98 ఆదోని దేవనకొండ ప్యాలకుర్తి
99 ఆదోని దేవనకొండ పల్లె దొడ్డి
100 ఆదోని దేవనకొండ పొట్లపాడు
101 ఆదోని దేవనకొండ తెర్నెకల్
102 ఆదోని దేవనకొండ వెలమకూరు
103 ఆదోని గోనెగండ్ల అల్వాల
104 ఆదోని గోనెగండ్ల బీ.అగ్రహారం
105 ఆదోని గోనెగండ్ల బైలుప్పల
106 ఆదోని గోనెగండ్ల చిన్నమర్రివీడు
107 ఆదోని గోనెగండ్ల ఎర్రబాబు
108 ఆదోని గోనెగండ్ల గాజులదిన్నె
109 ఆదోని గోనెగండ్ల గంజిహళ్లి
110 ఆదోని గోనెగండ్ల గోనెగండ్ల
111 ఆదోని గోనెగండ్ల హంద్రి ఖైరవాడి
112 ఆదోని గోనెగండ్ల ఇరాన్ బండ
113 ఆదోని గోనెగండ్ల కులుమల
114 ఆదోని గోనెగండ్ల కుర్నూర్
115 ఆదోని గోనెగండ్ల లింగందిన్నె
116 ఆదోని గోనెగండ్ల నేరుడుప్పల
117 ఆదోని గోనెగండ్ల ఒంటేద్దుదిన్నె
118 ఆదోని గోనెగండ్ల పెద్ద మర్రివీడు
119 ఆదోని గోనెగండ్ల పెద్ద నేలతుర్
120 ఆదోని గోనెగండ్ల పుట్టపాసం
121 ఆదోని గోనెగండ్ల తిప్పనుర్
122 ఆదోని గోనెగండ్ల వేముగోడు
123 ఆదోని హాలహర్వి బాపురం
124 ఆదోని హాలహర్వి బెవిన్ హళ్
125 ఆదోని హాలహర్వి బిలేహళ్
126 ఆదోని హాలహర్వి చాకిబండ
127 ఆదోని హాలహర్వి చింతకుంట
128 ఆదోని హాలహర్వి గుల్యం
129 ఆదోని హాలహర్వి హాలహర్వి
130 ఆదోని హాలహర్వి హర్దగిరి
131 ఆదోని హాలహర్వి కామినహళ్
132 ఆదోని హాలహర్వి కోక్కరచేడు
133 ఆదోని హాలహర్వి మల్లికార్జునహళ్లి
134 ఆదోని హాలహర్వి మేదేహళ్
135 ఆదోని హాలహర్వి నిత్రావతి
136 ఆదోని హాలహర్వి సిద్దాపురం
137 ఆదోని హాలహర్వి వీరుపపురం
138 ఆదోని హోలగుంద చిన్న హైట
139 ఆదోని హోలగుంద గజ్జెహళ్ళి
140 ఆదోని హోలగుంద హెబ్బటం
141 ఆదోని హోలగుంద హొలగుండ
142 ఆదోని హోలగుంద హోన్నుర్
143 ఆదోని హోలగుంద ఇంగళదహాళు
144 ఆదోని హోలగుంద కోగిలతోట
145 ఆదోని హోలగుంద లింగదహళ్ళి
146 ఆదోని హోలగుంద మడ్డిలింగదహళ్ళి
147 ఆదోని హోలగుంద మార్లమడికి
148 ఆదోని హోలగుంద ఎం.తండ
149 ఆదోని హోలగుంద నేరనికి
150 ఆదోని హోలగుంద పెద్ద గోనేహల్
151 ఆదోని హోలగుంద సమ్మతగిరి
152 ఆదోని హోలగుంద సులువోయ్
153 ఆదోని హోలగుంద వందవగాలి
154 ఆదోని హోలగుంద ఎల్లార్తి
155 ఆదోని కొశిగి అగసనూరు
156 ఆదోని కొశిగి ఆర్లబండ
157 ఆదోని కొశిగి బెలగల్
158 ఆదోని కొశిగి బోంపల్లి
159 ఆదోని కొశిగి చింతకుంట
160 ఆదోని కొశిగి చిర్తనకల్లు
161 ఆదోని కొశిగి దుద్ది
162 ఆదోని కొశిగి ఐరనగల్లు
163 ఆదోని కొశిగి జంపాపురం
164 ఆదోని కొశిగి కడిదొడ్డి
165 ఆదోని కొశిగి కందుకూరు
166 ఆదోని కొశిగి కోసిగి
167 ఆదోని కొశిగి పల్లిపాడు
168 ఆదోని కొశిగి సజ్జల గుడ్డం
169 ఆదోని కొశిగి సతనుర్
170 ఆదోని కొశిగి వండగల్లు
171 ఆదోని కొశిగి జుమలదిన్నె
172 ఆదోని కౌతాలం బదినేహళ్
173 ఆదోని కౌతాలం బాపురం
174 ఆదోని కౌతాలం చిత్రపల్లె
175 ఆదోని కౌతాలం చుడి
176 ఆదోని కౌతాలం గోతులదొడ్డి
177 ఆదోని కౌతాలం గుడ్దికంబలి
178 ఆదోని కౌతాలం హల్వి
179 ఆదోని కౌతాలం కామవరం
180 ఆదోని కౌతాలం కట్రికి
181 ఆదోని కౌతాలం కౌతాలం
182 ఆదోని కౌతాలం కుంబలనూర్
183 ఆదోని కౌతాలం కుంతనహళ్
184 ఆదోని కౌతాలం లింగాలదిన్నె
185 ఆదోని కౌతాలం మల్లనహట్టి
186 ఆదోని కౌతాలం నడిచాగి
187 ఆదోని కౌతాలం పొడలకుంట
188 ఆదోని కౌతాలం రౌడుర్
189 ఆదోని కౌతాలం సులకేరి
190 ఆదోని కౌతాలం తోవి
191 ఆదోని కౌతాలం ఉప్పరహళ్
192 ఆదోని కౌతాలం ఉరుకుండా
193 ఆదోని కౌతాలం వల్లూర్
194 ఆదోని కౌతాలం ఎరిగిరి
195 ఆదోని మద్దికేర బసినేపల్లి
196 ఆదోని మద్దికేర బురుజుల
197 ఆదోని మద్దికేర ఏడవాలి
198 ఆదోని మద్దికేర హంప
199 ఆదోని మద్దికేర మద్దికేర(ఈస్ట్)
200 ఆదోని మద్దికేర ఎం.అగ్రహారం
201 ఆదోని మద్దికేర పెరవలి
202 ఆదోని మంత్రాలయం బసపురం
203 ఆదోని మంత్రాలయం బుడుర్
204 ఆదోని మంత్రాలయం సెంట్నిహళ్లి
205 ఆదోని మంత్రాలయం చిలకలకొండ
206 ఆదోని మంత్రాలయం కచాపురం
207 ఆదోని మంత్రాలయం కగ్గళ్లు
208 ఆదోని మంత్రాలయం కల్లుదేవకుంట
209 ఆదోని మంత్రాలయం మాధవరం
210 ఆదోని మంత్రాలయం మలపల్లె
211 ఆదోని మంత్రాలయం మంత్రాలయం
212 ఆదోని మంత్రాలయం పరమాన దొడ్డి
213 ఆదోని మంత్రాలయం రాచుమర్రి
214 ఆదోని మంత్రాలయం రాంపురం
215 ఆదోని మంత్రాలయం సుగుర్
216 ఆదోని మంత్రాలయం సుంకేశ్వరి
217 ఆదోని మంత్రాలయం వీ.తిమ్మాపురం
218 ఆదోని మంత్రాలయం వగనుర్
219 ఆదోని నందవరం చామలగూడూరు
220 ఆదోని నందవరం గురుజాల
221 ఆదోని నందవరం హాలహర్వి
222 ఆదోని నందవరం ఇభారంపురం
223 ఆదోని నందవరం కనకవీడు
224 ఆదోని నందవరం మాచపురం
225 ఆదోని నందవరం మిత్తసోమ్పురం
226 ఆదోని నందవరం ముగతి
227 ఆదోని నందవరం నదిఖైరావడి
228 ఆదోని నందవరం నాగలదిన్నె
229 ఆదోని నందవరం నందవరం
230 ఆదోని నందవరం పెద్దక్కోతిలికి
231 ఆదోని నందవరం పానకాలదిన్నె
232 ఆదోని నందవరం పూలచింత
233 ఆదోని పతికొండ చెక్కరాళ్ల
234 ఆదోని పతికొండ చందోలి
235 ఆదోని పతికొండ చిన్న హుల్తి
236 ఆదోని పతికొండ దేవనబండ
237 ఆదోని పతికొండ దూదెకొండ
238 ఆదోని పతికొండ హోసూరు
239 ఆదోని పతికొండ జూటూరు
240 ఆదోని పతికొండ కోతిరల్ల
241 ఆదోని పతికొండ మందగిరి
242 ఆదోని పతికొండ నలకదొడ్డి
243 ఆదోని పతికొండ పందికోన
244 ఆదోని పతికొండ పత్తికొండ
245 ఆదోని పతికొండ పెద్ద హుల్తి
246 ఆదోని పతికొండ పులికొండ
247 ఆదోని పతికొండ పుచ్చకాయలమడ
248 ఆదోని పెద్దకడుబుర్ బసలదొడ్డి
249 ఆదోని పెద్దకడుబుర్ చిన్నతుంబలం
250 ఆదోని పెద్దకడుబుర్ దొడ్డిమేకల
251 ఆదోని పెద్దకడుబుర్ గావిగాత్ట్
252 ఆదోని పెద్దకడుబుర్ హనుమాపురం
253 ఆదోని పెద్దకడుబుర్ హిస్సార ముర్వారి
254 ఆదోని పెద్దకడుబుర్ జల్వాడి
255 ఆదోని పెద్దకడుబుర్ కల్లుకుంట
256 ఆదోని పెద్దకడుబుర్ కంబడహళ్
257 ఆదోని పెద్దకడుబుర్ కంబాలదిన్నె
258 ఆదోని పెద్దకడుబుర్ మ్యకదోన
259 ఆదోని పెద్దకడుబుర్ నౌలేకళ్
260 ఆదోని పెద్దకడుబుర్ పెద్ద కడుబుర్
261 ఆదోని పెద్దకడుబుర్ పీకలబెట్ట
262 ఆదోని పెద్దకడుబుర్ తారాపురం
263 ఆదోని తుగ్గాలి బొందిమడుగుల
264 ఆదోని తుగ్గాలి చెన్నంపల్లి
265 ఆదోని తుగ్గాలి ఎద్దులదొడ్డి
266 ఆదోని తుగ్గాలి గిరిగెట్ల
267 ఆదోని తుగ్గాలి గుత్తి ఎర్రగుడి
268 ఆదోని తుగ్గాలి జొన్నగిరి
269 ఆదోని తుగ్గాలి కందమకుంట్ల
270 ఆదోని తుగ్గాలి మారెళ్ళ
271 ఆదోని తుగ్గాలి ముక్కెల్ల
272 ఆదోని తుగ్గాలి నునుసురల్ల
273 ఆదోని తుగ్గాలి పగిడిరాయ్
274 ఆదోని తుగ్గాలి పెండికల్లు
275 ఆదోని తుగ్గాలి రామాపురం
276 ఆదోని తుగ్గాలి రామకొండ
277 ఆదోని తుగ్గాలి రాంపల్లి
278 ఆదోని తుగ్గాలి రతన
279 ఆదోని తుగ్గాలి సబాష్ పురం
280 ఆదోని తుగ్గాలి తుగ్గలి
281 ఆదోని తుగ్గాలి ఉప్పర్లపల్లి
282 ఆదోని ఎమ్మిగనూర్ బనవాసి
283 ఆదోని ఎమ్మిగనూర్ దేవిబెట్ట
284 ఆదోని ఎమ్మిగనూర్ దివందిన్నె
285 ఆదోని ఎమ్మిగనూర్ ఎనిగబాల
286 ఆదోని ఎమ్మిగనూర్ గుడికళ్
287 ఆదోని ఎమ్మిగనూర్ కే.తిమ్మాపురం
288 ఆదోని ఎమ్మిగనూర్ కడిమెట్ల
289 ఆదోని ఎమ్మిగనూర్ కడివెల్ల
290 ఆదోని ఎమ్మిగనూర్ కలుగోట్ల
291 ఆదోని ఎమ్మిగనూర్ కందనాతి
292 ఆదోని ఎమ్మిగనూర్ కోటేకళ్
293 ఆదోని ఎమ్మిగనూర్ మల్కాపురం
294 ఆదోని ఎమ్మిగనూర్ పార్లపల్లె
295 ఆదోని ఎమ్మిగనూర్ పెసలదిన్నె
296 ఆదోని ఎమ్మిగనూర్ సొగనూరు
297 ఆదోని ఎమ్మిగనూర్ సల్లకుడ్లుర్
298 కర్నూలు ఆత్మకూరు అమలాపురం
299 కర్నూలు ఆత్మకూరు బాపనతాపురం
300 కర్నూలు ఆత్మకూరు ఇందిరేశ్వరం
301 కర్నూలు ఆత్మకూరు కరివేన
302 కర్నూలు ఆత్మకూరు క్రిష్ణాపురం
303 కర్నూలు ఆత్మకూరు కురుకుంద
304 కర్నూలు ఆత్మకూరు ముస్తేపాల్లి
305 కర్నూలు ఆత్మకూరు నల్లకాల్వ
306 కర్నూలు ఆత్మకూరు పిన్నాపురం
307 కర్నూలు ఆత్మకూరు సిద్దాపురం
308 కర్నూలు ఆత్మకూరు సిద్దెపల్లి
309 కర్నూలు ఆత్మకూరు శ్రిపతిరావుపేట
310 కర్నూలు ఆత్మకూరు వీ.రామాపురం
311 కర్నూలు బేతంచెర్ల అంబాపురం
312 కర్నూలు బేతంచెర్ల బేతంచెర్ల
313 కర్నూలు బేతంచెర్ల బుగ్గనిపల్లి
314 కర్నూలు బేతంచెర్ల బుక్కాపురం
315 కర్నూలు బేతంచెర్ల సిమెంట్ నగర్
316 కర్నూలు బేతంచెర్ల ఎం బాయ్
317 కర్నూలు బేతంచెర్ల గొర్లగుట్ట
318 కర్నూలు బేతంచెర్ల గోరుమకొండ
319 కర్నూలు బేతంచెర్ల గుటుపల్లి
320 కర్నూలు బేతంచెర్ల హేచ్.కొట్టాల
321 కర్నూలు బేతంచెర్ల కే.కే,కొట్టాల
322 కర్నూలు బేతంచెర్ల కోలుములపల్లి
323 కర్నూలు బేతంచెర్ల ఎం పెండేకల్
324 కర్నూలు బేతంచెర్ల ముద్దా వరం
325 కర్నూలు బేతంచెర్ల ఆర్ కోతపల్లి
326 కర్నూలు బేతంచెర్ల ఆర్ ఎస్ రంగాపురం
327 కర్నూలు బేతంచెర్ల రహింపురం
328 కర్నూలు బేతంచెర్ల సంకలపురం
329 కర్నూలు బేతంచెర్ల సీతారామపురం
330 కర్నూలు బేతంచెర్ల తవిసికొండ
331 కర్నూలు సి బెలగల్ బ్రహ్మణదొడ్డి
332 కర్నూలు సి బెలగల్ బురాన్ దొడ్డి
333 కర్నూలు సి బెలగల్ సి.బెళగల్
334 కర్నూలు సి బెలగల్ గుండ్రేవుల
335 కర్నూలు సి బెలగల్ కంబదహల్
336 కర్నూలు సి బెలగల్ కొండాపురం
337 కర్నూలు సి బెలగల్ కొత్తకోట
338 కర్నూలు సి బెలగల్ ముదుమల
339 కర్నూలు సి బెలగల్ పలుకుదొడ్డి
340 కర్నూలు సి బెలగల్ పోలకల్
341 కర్నూలు సి బెలగల్ సంగాల
342 కర్నూలు సి బెలగల్ యనగండ్ల
343 కర్నూలు డోను ఆవుల దొడ్డి
344 కర్నూలు డోను సి.హిచ్.మల్కాపురం
345 కర్నూలు డోను చానుగొండ్ల
346 కర్నూలు డోను దేవరబండ
347 కర్నూలు డోను ధర్మవరం
348 కర్నూలు డోను దొరపల్లి
349 కర్నూలు డోను గోసనపల్లి
350 కర్నూలు డోను గుమ్మకొండ
351 కర్నూలు డోను జగదుర్థి
352 కర్నూలు డోను కామగనికుంట్ల
353 కర్నూలు డోను కమలాపురం
354 కర్నూలు డోను కన్నపుకుంట
355 కర్నూలు డోను కొచ్చెర్వు
356 కర్నూలు డోను కొత్తబురుజు
357 కర్నూలు డోను కొత్తకోట
358 కర్నూలు డోను కొట్రై
359 కర్నూలు డోను మల్లెంపల్లి
360 కర్నూలు డోను యు.కొత్తపల్లి
361 కర్నూలు డోను ఉడుములపాడు
362 కర్నూలు డోను ఉంగరానిగుండ్ల
363 కర్నూలు డోను వెంకటనయునిపల్లి
364 కర్నూలు డోను వెంకటాపురం
365 కర్నూలు డోను యాపదిన్నె
366 కర్నూలు డోను యర్రగుంట్ల
367 కర్నూలు డోను ఎద్దుపెంట
368 కర్నూలు గూడూరు బూడిదపాడు
369 కర్నూలు గూడూరు చానుగొండ్ల
370 కర్నూలు గూడూరు గుడిపాడు
371 కర్నూలు గూడూరు జులేకల్
372 కర్నూలు గూడూరు కే.నాగలాపురం
373 కర్నూలు గూడూరు మల్లాపురం
374 కర్నూలు గూడూరు మునగాల
375 కర్నూలు గూడూరు పెంచికలపాడు
376 కర్నూలు గూడూరు ఆర్.ఖానాపురం
377 కర్నూలు జూపాడు బంగ్లా బన్నుర్
378 కర్నూలు జూపాడు బంగ్లా భాస్కరాపురం
379 కర్నూలు జూపాడు బంగ్లా జూపాడు బుంగ్లౌ
380 కర్నూలు జూపాడు బంగ్లా మండ్లెం
381 కర్నూలు జూపాడు బంగ్లా ప. ఘనాపురం
382 కర్నూలు జూపాడు బంగ్లా ప. లింగాపురం
383 కర్నూలు జూపాడు బంగ్లా పరమంచల
384 కర్నూలు జూపాడు బంగ్లా తర్తూర్
385 కర్నూలు జూపాడు బంగ్లా తాటిపాడు
386 కర్నూలు జూపాడు బంగ్లా తంగ దంచ
387 కర్నూలు జూపాడు బంగ్లా తరిగోపుల
388 కర్నూలు జూపాడు బంగ్లా తుడిచెర్ల
389 కర్నూలు కల్లూరు ఎ.గోకులపాడు
390 కర్నూలు కల్లూరు బస్తిపాడు
391 కర్నూలు కల్లూరు బొల్లవరం
392 కర్నూలు కల్లూరు చెట్లమలపురం
393 కర్నూలు కల్లూరు చిన్నటేకూర్
394 కర్నూలు కల్లూరు కే. మార్కపురం
395 కర్నూలు కల్లూరు కొంగనపాడు
396 కర్నూలు కల్లూరు లక్ష్మి పురం
397 కర్నూలు కల్లూరు నాయకల్
398 కర్నూలు కల్లూరు నెరవాడ
399 కర్నూలు కల్లూరు పందిపాడు
400 కర్నూలు కల్లూరు పార్ల
401 కర్నూలు కల్లూరు పెద్దకోట్టల
402 కర్నూలు కల్లూరు పెద్దపాడు
403 కర్నూలు కల్లూరు పెద్ద టేకూర్
404 కర్నూలు కల్లూరు పుసులూర్
405 కర్నూలు కల్లూరు రేమడుర్
406 కర్నూలు కల్లూరు సల్కాపురం
407 కర్నూలు కల్లూరు తడకనపల్లి
408 కర్నూలు కల్లూరు ఉల్లిందకొండ
409 కర్నూలు కల్లూరు యాపర్లపాడు
410 కర్నూలు కోడుమూరు అమ్మడగుంట్ల
411 కర్నూలు కోడుమూరు ఆనుగొండ
412 కర్నూలు కోడుమూరు ఎర్ర దోడి
413 కర్నూలు కోడుమూరు గొరంట్ల
414 కర్నూలు కోడుమూరు కలపర్రీ
415 కర్నూలు కోడుమూరు కోడుముర్
416 కర్నూలు కోడుమూరు కృష్ణాపురం
417 కర్నూలు కోడుమూరు లద్దగిరి
418 కర్నూలు కోడుమూరు ముడుములగుర్తి
419 కర్నూలు కోడుమూరు పూలకుర్తి
420 కర్నూలు కోడుమూరు ప్యాలకుర్తి
421 కర్నూలు కోడుమూరు వర్కుర్
422 కర్నూలు కోడుమూరు వెంకటగిరి
423 కర్నూలు కొతపల్లి దుడ్యాల
424 కర్నూలు కొతపల్లి దుద్యాల
425 కర్నూలు కొతపల్లి గోకవరం
426 కర్నూలు కొతపల్లి గుమ్మడాపురం
427 కర్నూలు కొతపల్లి గువ్వలకుంట
428 కర్నూలు కొతపల్లి కొక్కెరంచ
429 కర్నూలు కొతపల్లి కొత్తపల్లె
430 కర్నూలు కొతపల్లి ముసలిమడుగు
431 కర్నూలు కొతపల్లి నందికుంట
432 కర్నూలు కొతపల్లి శివపురం
433 కర్నూలు కొతపల్లి ఎదురుపాడు
434 కర్నూలు కొతపల్లి ఎర్రమట్టం
435 కర్నూలు క్రిష్ణగిరి అగవేలి
436 కర్నూలు క్రిష్ణగిరి ఆలంకొండ
437 కర్నూలు క్రిష్ణగిరి అమకతుడు
438 కర్నూలు క్రిష్ణగిరి ఎర్రగుడి
439 కర్నూలు క్రిష్ణగిరి చిట్యాల
440 కర్నూలు క్రిష్ణగిరి ఎరుకలచెరువు
441 కర్నూలు క్రిష్ణగిరి కంబాలపాడు
442 కర్నూలు క్రిష్ణగిరి కతర్కొండ
443 కర్నూలు క్రిష్ణగిరి కోయల కొండ
444 కర్నూలు క్రిష్ణగిరి క్రిష్ణగిరి
445 కర్నూలు క్రిష్ణగిరి లక్కసాగరం
446 కర్నూలు క్రిష్ణగిరి పోతుగల్లు
447 కర్నూలు క్రిష్ణగిరి ఎర్రగుడి
448 కర్నూలు క్రిష్ణగిరి గోకులపాడు
449 కర్నూలు క్రిష్ణగిరి తొగరచేడు
450 కర్నూలు కర్నూలు. తాండ్రపాడు
451 కర్నూలు కర్నూలు. బసాపురం
452 కర్నూలు కర్నూలు. దేవమడ
453 కర్నూలు కర్నూలు. దిగువపుడు
454 కర్నూలు కర్నూలు. దిన్నెదేవరపాడు
455 కర్నూలు కర్నూలు. తాండ్రపాడు
456 కర్నూలు కర్నూలు. ఎదురూరు
457 కర్నూలు కర్నూలు. జి.సింగవరం
458 కర్నూలు కర్నూలు. గార్గేయపురం
459 కర్నూలు కర్నూలు. గొందిపర్ల
460 కర్నూలు కర్నూలు. నందనపల్లి
461 కర్నూలు కర్నూలు. నిడ్జూరు
462 కర్నూలు కర్నూలు. పీ.రుద్రవరం
463 కర్నూలు కర్నూలు. పదిడెంపాడు
464 కర్నూలు కర్నూలు. పంచలింగాల
465 కర్నూలు కర్నూలు. పసుపుల
466 కర్నూలు కర్నూలు. పూడూర్
467 కర్నూలు కర్నూలు. ఆర్.కే.దుడ్యాల
468 కర్నూలు కర్నూలు. పీ.కొంతలపాడు
469 కర్నూలు కర్నూలు. రామట
470 కర్నూలు కర్నూలు. శివరామపురం
471 కర్నూలు కర్నూలు. సుంకేసుల
472 కర్నూలు కర్నూలు. ఉల్చల
473 కర్నూలు మిడుతుర్ బన్నుర్
474 కర్నూలు మిడుతుర్ అలగనుర్
475 కర్నూలు మిడుతుర్ బైరాపురం
476 కర్నూలు మిడుతుర్ చేరుకుచర్ల
477 కర్నూలు మిడుతుర్ చింతలపల్లి
478 కర్నూలు మిడుతుర్ చౌట్కూర్
479 కర్నూలు మిడుతుర్ దేవనూర్
480 కర్నూలు మిడుతుర్ జలకనుర్
481 కర్నూలు మిడుతుర్ కడుమూర్
482 కర్నూలు మిడుతుర్ మాసాపేట
483 కర్నూలు మిడుతుర్ మిద్తుర్
484 కర్నూలు మిడుతుర్ నగలుతి
485 కర్నూలు మిడుతుర్ పైపాలెం
486 కర్నూలు మిడుతుర్ పీరుసబ్పేట
487 కర్నూలు మిడుతుర్ రోల్లపాడు
488 కర్నూలు మిడుతుర్ సుంకేసుల
489 కర్నూలు మిడుతుర్ తలముడిపి
490 కర్నూలు మిడుతుర్ తిమ్మాపురం
491 కర్నూలు మిడుతుర్ వీపనగండ్ల
492 కర్నూలు నందికొట్కూరు బొల్లవరం
493 కర్నూలు నందికొట్కూరు అల్లుర్
494 కర్నూలు నందికొట్కూరు బ్రమ్హనకోత్కూర్
495 కర్నూలు నందికొట్కూరు దామగట్ల
496 కర్నూలు నందికొట్కూరు బిజ్జినివేముల
497 కర్నూలు నందికొట్కూరు కొల్లబవపురం
498 కర్నూలు నందికొట్కూరు కోనేటమపల్లి
499 కర్నూలు నందికొట్కూరు కొనిదెల
500 కర్నూలు నందికొట్కూరు మల్యాల
501 కర్నూలు నందికొట్కూరు నగతుర్
502 కర్నూలు నందికొట్కూరు సాతానికోట
503 కర్నూలు నందికొట్కూరు వడ్డెమాన్
504 కర్నూలు ఓర్వకల్ బొద్దువాణిపల్లి
505 కర్నూలు ఓర్వకల్ బ్రాహ్మణపల్లె
506 కర్నూలు ఓర్వకల్ గుట్టపాడు
507 కర్నూలు ఓర్వకల్ హుస్సినపురం
508 కర్నూలు ఓర్వకల్ కల్వ
509 కర్నూలు ఓర్వకల్ కన్నమడకల
510 కర్నూలు ఓర్వకల్ కేతవరం
511 కర్నూలు ఓర్వకల్ కొమరోలు
512 కర్నూలు ఓర్వకల్ లోద్దిపల్లి
513 కర్నూలు ఓర్వకల్ మీదివేముల
514 కర్నూలు ఓర్వకల్ ఎన్.కొంతలపాడు
515 కర్నూలు ఓర్వకల్ నన్నూర్
516 కర్నూలు ఓర్వకల్ ఓర్వకల్
517 కర్నూలు ఓర్వకల్ పాలకొలను
518 కర్నూలు ఓర్వకల్ పుదిచెర్ల
519 కర్నూలు ఓర్వకల్ శకునాల
520 కర్నూలు ఓర్వకల్ సోమయాజులపల్లి
521 కర్నూలు ఓర్వకల్ తిప్పయపల్లి
522 కర్నూలు ఓర్వకల్ ఉప్పలపాడు
523 కర్నూలు ఓర్వకల్ ఉయ్యాలవాడ
524 కర్నూలు పగిడ్యాల కే. ముచుమర్రి
525 కర్నూలు పగిడ్యాల లక్ష్మాపురం
526 కర్నూలు పగిడ్యాల మ.గానపురం
527 కర్నూలు పగిడ్యాల నెహ్రు నగర్
528 కర్నూలు పగిడ్యాల పీ.ముచుమర్రి
529 కర్నూలు పగిడ్యాల పగిడ్యాల
530 కర్నూలు పగిడ్యాల సంకిరేనిపల్లి
531 కర్నూలు పాములపాడు బనకచెర్ల
532 కర్నూలు పాములపాడు భానుముక్కల
533 కర్నూలు పాములపాడు చెలిమిళ్ళ
534 కర్నూలు పాములపాడు ఎర్ర గూడూర్
535 కర్నూలు పాములపాడు ఇస్కాల
536 కర్నూలు పాములపాడు జుతుర్
537 కర్నూలు పాములపాడు లింగాల
538 కర్నూలు పాములపాడు మద్దూర్
539 కర్నూలు పాములపాడు మిట్టకందల
540 కర్నూలు పాములపాడు పాములపాడు
541 కర్నూలు పాములపాడు రుద్రవరం
542 కర్నూలు పాములపాడు వానల
543 కర్నూలు పాములపాడు వేంపేట
544 కర్నూలు పెపుల్లీ బవిపల్లి
545 కర్నూలు పెపుల్లీ బోఎనచేరుపల్లి
546 కర్నూలు పెపుల్లీ బురుగాల
547 కర్నూలు పెపుల్లీ చర్ద్రపల్లి
548 కర్నూలు పెపుల్లీ చిన్నపోడిల్ల
549 కర్నూలు పెపుల్లీ గుడిపాడు
550 కర్నూలు పెపుల్లీ హుస్సినపురం
551 కర్నూలు పెపుల్లీ జక్కసానికుంట్ల
552 కర్నూలు పెపుల్లీ జలదుర్గం
553 కర్నూలు పెపుల్లీ కలచట్ల
554 కర్నూలు పెపుల్లీ కొమ్మేమరి
555 కర్నూలు పెపుల్లీ కౌలుపల్లి
556 కర్నూలు పెపుల్లీ మాధవరం
557 కర్నూలు పెపుల్లీ మెట్టుపల్లి
558 కర్నూలు పెపుల్లీ మునిమడుగు
559 కర్నూలు పెపుల్లీ ఎన్.రంగాపురం
560 కర్నూలు పెపుల్లీ నేరెడుచెర్ల
561 కర్నూలు పెపుల్లీ పీ.ఆర్.పల్లి
562 కర్నూలు పెపుల్లీ ప్యాపిలి
563 కర్నూలు పెపుల్లీ పెద్దపాయ
564 కర్నూలు పెపుల్లీ పెద్దపోద్దేల్ల
565 కర్నూలు పెపుల్లీ పోతుదొడ్డి
566 కర్నూలు పెపుల్లీ రాచెర్ల
567 కర్నూలు పెపుల్లీ ఉటకొండ
568 కర్నూలు పెపుల్లీ వెంగలంపల్లి
569 కర్నూలు పెపుల్లీ ఎనుగుమర్రి
570 కర్నూలు వెల్దుర్తి అల్లుగునుడు
571 కర్నూలు వెల్దుర్తి బిగిదొడ్డి
572 కర్నూలు వెల్దుర్తి బోగోలు
573 కర్నూలు వెల్దుర్తి బోర్మిరెడ్డిపల్లి
574 కర్నూలు వెల్దుర్తి బుక్కాపురం
575 కర్నూలు వెల్దుర్తి చెరుకులపాడు
576 కర్నూలు వెల్దుర్తి గోవర్ధనగిరి
577 కర్నూలు వెల్దుర్తి కలుగోట్ల
578 కర్నూలు వెల్దుర్తి లక్ష్మి పురం
579 కర్నూలు వెల్దుర్తి మదర్పురం
580 కర్నూలు వెల్దుర్తి మల్లేపల్లి
581 కర్నూలు వెల్దుర్తి నర్సాపురం
582 కర్నూలు వెల్దుర్తి నార్లపురం
583 కర్నూలు వెల్దుర్తి పుల్లగుమ్మి
584 కర్నూలు వెల్దుర్తి రామళ్లకోట
585 కర్నూలు వెల్దుర్తి రత్నపల్లి
586 కర్నూలు వెల్దుర్తి ఎస్.బోయనపల్లి
587 కర్నూలు వెల్దుర్తి ఎస్.పేరేముల
588 కర్నూలు వెల్దుర్తి సర్పరాజపురం
589 కర్నూలు వెల్దుర్తి శ్రీరంగాపురం
590 కర్నూలు వెల్దుర్తి సుదీపల్లి
591 కర్నూలు వెల్దుర్తి వెల్దుర్తి
592 కర్నూలు వేలుగోడే అబ్డుల్లపురం
593 కర్నూలు వేలుగోడే బోయరేవుల
594 కర్నూలు వేలుగోడే గుంటకందల
595 కర్నూలు వేలుగోడే మాధవరం
596 కర్నూలు వేలుగోడే మోత్కుర్
597 కర్నూలు వేలుగోడే రేగడ గూడూర్
598 కర్నూలు వేలుగోడే వెల్గోడు
599 కర్నూలు వేలుగోడే వెల్పనుర్
600 నంద్యాల ఆళ్లగడ్డ అహోబిలం
601 నంద్యాల ఆళ్లగడ్డ బాచెపల్లె
602 నంద్యాల ఆళ్లగడ్డ బత్తలూరు
603 నంద్యాల ఆళ్లగడ్డ చింతకొమ్మదిన్నె
604 నంద్యాల ఆళ్లగడ్డ జి.జంబులదిన్నె
605 నంద్యాల ఆళ్లగడ్డ గోపాలపురం
606 నంద్యాల ఆళ్లగడ్డ గూబగుండం
607 నంద్యాల ఆళ్లగడ్డ కోటకందుకూరు
608 నంద్యాల ఆళ్లగడ్డ మర్రిపల్లి
609 నంద్యాల ఆళ్లగడ్డ మేటపల్లి
610 నంద్యాల ఆళ్లగడ్డ నల్లగట్ల
611 నంద్యాల ఆళ్లగడ్డ ఒబులాంపల్లె
612 నంద్యాల ఆళ్లగడ్డ పాత కందుకూరు
613 నంద్యాల ఆళ్లగడ్డ పేరే పల్లి
614 నంద్యాల ఆళ్లగడ్డ ఆర్.క్రిష్ణాపురం
615 నంద్యాల ఆళ్లగడ్డ ఎస్ లింగందిన్నె
616 నంద్యాల ఆళ్లగడ్డ యాదవాడ
617 నంద్యాల బనగానపల్లె అప్పలాపురం
618 నంద్యాల బనగానపల్లె బనగానపల్లి
619 నంద్యాల బనగానపల్లె యగంటిపల్లి
620 నంద్యాల బనగానపల్లె మిట్టేపల్లి
621 నంద్యాల బనగానపల్లె బెరవులు
622 నంద్యాల బనగానపల్లె చెరుపల్లి
623 నంద్యాల బనగానపల్లె ఐ.కొత్తపేట
624 నంద్యాల బనగానపల్లె కృష్ణగిరి
625 నంద్యాల బనగానపల్లె కైప
626 నంద్యాల బనగానపల్లె మీరాపురం
627 నంద్యాల బనగానపల్లె యనకండ్ల
628 నంద్యాల బనగానపల్లె నందవరం
629 నంద్యాల బనగానపల్లె నందివర్గం
630 నంద్యాల బనగానపల్లె పలుకూరు
631 నంద్యాల బనగానపల్లె పసుపుల
632 నంద్యాల బనగానపల్లె పాతపాడు
633 నంద్యాల బనగానపల్లె రామతీర్తం
634 నంద్యాల బనగానపల్లె తగుటురు
635 నంద్యాల బనగానపల్లె తమడపాల్లి
636 నంద్యాల బనగానపల్లె తిమ్మపురం
637 నంద్యాల బనగానపల్లె వెంకటాపురం
638 నంద్యాల బనగానపల్లె ఎర్రగుడి
639 నంద్యాల బండి ఆత్మకూరు ఎ.కోడూర్
640 నంద్యాల బండి ఆత్మకూరు బీ.ఆత్మకూరు
641 నంద్యాల బండి ఆత్మకూరు బీ..కోడూర్
642 నంద్యాల బండి ఆత్మకూరు భోజనం
643 నంద్యాల బండి ఆత్మకూరు చిన్న దేవళాపురం
644 నంద్యాల బండి ఆత్మకూరు ఈర్నపాడు
645 నంద్యాల బండి ఆత్మకూరు జి.సి.పలేన్
646 నంద్యాల బండి ఆత్మకూరు జి.లింగాపురం
647 నంద్యాల బండి ఆత్మకూరు కడమలకాల్వ
648 నంద్యాల బండి ఆత్మకూరు కాకనూరు
649 నంద్యాల బండి ఆత్మకూరు నారాయణపురం
650 నంద్యాల బండి ఆత్మకూరు పర్మతురు
651 నంద్యాల బండి ఆత్మకూరు పర్నాపాలి
652 నంద్యాల బండి ఆత్మకూరు పెద్దదేవలపురం
653 నంద్యాల బండి ఆత్మకూరు రామాపురం
654 నంద్యాల బండి ఆత్మకూరు సంతజుతురు
655 నంద్యాల బండి ఆత్మకూరు సింగవరం
656 నంద్యాల బండి ఆత్మకూరు సోమయాజులపల్లి
657 నంద్యాల బండి ఆత్మకూరు ఎర్రగుంట్ల
658 నంద్యాల చాగల మర్రి బ్ర్మాహణపల్లె
659 నంద్యాల చాగల మర్రి చాగలమర్రి
660 నంద్యాల చాగల మర్రి చిన్న బోధనం
661 నంద్యాల చాగల మర్రి చిన్నవంగాల్లి
662 నంద్యాల చాగల మర్రి చింతలచెరువు
663 నంద్యాల చాగల మర్రి డీ వనిపెంట
664 నంద్యాల చాగల మర్రి గోదిగానుర్
665 నంద్యాల చాగల మర్రి గొట్లూరు
666 నంద్యాల చాగల మర్రి కలుగొట్లపల్లె
667 నంద్యాల చాగల మర్రి మద్దూరు
668 నంద్యాల చాగల మర్రి మల్లవేముల
669 నంద్యాల చాగల మర్రి ముత్యాలపాడు
670 నంద్యాల చాగల మర్రి నేలంపాడు
671 నంద్యాల చాగల మర్రి పెద్దబోధనం
672 నంద్యాల చాగల మర్రి పెద్దవంగలి
673 నంద్యాల చాగల మర్రి రామపల్లి
674 నంద్యాల చాగల మర్రి సెట్టివీడు
675 నంద్యాల చాగల మర్రి తోడేండ్లపల్లె
676 నంద్యాల దొర్నిపాడు అమ్మి రెడ్డి నగర్
677 నంద్యాల దొర్నిపాడు అర్జునాపురం
678 నంద్యాల దొర్నిపాడు బుర్రారెడ్డిపల్లె
679 నంద్యాల దొర్నిపాడు చాకరాజువేముల
680 నంద్యాల దొర్నిపాడు దొర్నిపాడు .
681 నంద్యాల దొర్నిపాడు గుండుపాపల
682 నంద్యాల దొర్నిపాడు కొండాపురం
683 నంద్యాల దొర్నిపాడు క్రిష్టిపాడు
684 నంద్యాల దొర్నిపాడు రామచంద్రాపురము
685 నంద్యాల దొర్నిపాడు డబ్ల్యు.గోవిందిన్నె
686 నంద్యాల దొర్నిపాడు డబ్ల్యు. కొత్తపల్లి
687 నంద్యాల గడివేముల బిలకల గూడూర్
688 నంద్యాల గడివేముల బుజనూరు
689 నంద్యాల గడివేముల చిందుకూరు
690 నంద్యాల గడివేముల దుర్వేసి
691 నంద్యాల గడివేముల గడిగరేవుల
692 నంద్యాల గడివేముల గడివేముల
693 నంద్యాల గడివేముల గని
694 నంద్యాల గడివేముల కే. బోల్లపురం
695 నంద్యాల గడివేముల కరిమద్దెల
696 నంద్యాల గడివేముల కొరటమద్ది
697 నంద్యాల గడివేముల కోర్ పోలుర్
698 నంద్యాల గడివేముల ఎల్ .కే తండ
699 నంద్యాల గడివేముల మంచాలకట్ట
700 నంద్యాల గడివేముల ఒందుట్ల
701 నంద్యాల గడివేముల పెసరవై
702 నంద్యాల గడివేముల తిరుపాడు
703 నంద్యాల గోస్పాడు దీబగుంట్ల
704 నంద్యాల గోస్పాడు గోస్పాడు
705 నంద్యాల గోస్పాడు జిల్లెల
706 నంద్యాల గోస్పాడు జూలెపల్లె
707 నంద్యాల గోస్పాడు కనాలపల్లి
708 నంద్యాల గోస్పాడు ఎం.చింతకుంట
709 నంద్యాల గోస్పాడు ఎం.కృష్ణాపురం
710 నంద్యాల గోస్పాడు నెహ్రు నగర్
711 నంద్యాల గోస్పాడు ఒంటివేగల
712 నంద్యాల గోస్పాడు పసురపాడు
713 నంద్యాల గోస్పాడు రాయపాడు
714 నంద్యాల గోస్పాడు ఎస్ . ఎంగుల్వరం
715 నంద్యాల గోస్పాడు సంబవరం
716 నంద్యాల గోస్పాడు తెల్లపురి
717 నంద్యాల గోస్పాడు యాల్లూరు
718 నంద్యాల కోయలకుంట్ల ఆమదాల
719 నంద్యాల కోయలకుంట్ల భీమునిపాడు
720 నంద్యాల కోయలకుంట్ల బిజ్జినివేముల
721 నంద్యాల కోయలకుంట్ల చిన్న కొప్పెర్ల
722 నంద్యాల కోయలకుంట్ల గ్గుల్లదుర్తి
723 నంద్యాల కోయలకుంట్ల గుంజపాడు
724 నంద్యాల కోయలకుంట్ల జోలదేరసి
725 నంద్యాల కోయలకుంట్ల కలుగోట్ల
726 నంద్యాల కోయలకుంట్ల కంపమల్ల
727 నంద్యాల కోయలకుంట్ల కోయ్లలకుంట్ల
728 నంద్యాల కోయలకుంట్ల లింగాల
729 నంద్యాల కోయలకుంట్ల పెద్ద కొప్పెర్ల
730 నంద్యాల కోయలకుంట్ల పొట్టిపాడు
731 నంద్యాల కోయలకుంట్ల రేవనూరు
732 నంద్యాల కోయలకుంట్ల సౌదర్దిన్నే
733 నంద్యాల కోయలకుంట్ల వలంపాడు
734 నంద్యాల కోయలకుంట్ల వెలగతూరు
735 నంద్యాల కొలిమిగుండ్ల అబ్డులాపురం
736 నంద్యాల కొలిమిగుండ్ల అంకిరెడ్డి పల్లి
737 నంద్యాల కొలిమిగుండ్ల బీ.సింగవరం
738 నంద్యాల కొలిమిగుండ్ల బీ.ఉపలురు
739 నంద్యాల కొలిమిగుండ్ల బందర్ల పల్లి
740 నంద్యాల కొలిమిగుండ్ల బెల్లుం
741 నంద్యాల కొలిమిగుండ్ల చింతలయపల్లి
742 నంద్యాల కొలిమిగుండ్ల గోర్విమన్పల్లి
743 నంద్యాల కొలిమిగుండ్ల ఇటికల
744 నంద్యాల కొలిమిగుండ్ల కల్వటల
745 నంద్యాల కొలిమిగుండ్ల కమ్మవారిపల్లి
746 నంద్యాల కొలిమిగుండ్ల కనకాద్రిపల్లి
747 నంద్యాల కొలిమిగుండ్ల కొలిమిగుండ్ల
748 నంద్యాల కొలిమిగుండ్ల కోటపాడు
749 నంద్యాల కొలిమిగుండ్ల మీర్జాపురం
750 నంద్యాల కొలిమిగుండ్ల నందిపాడు
751 నంద్యాల కొలిమిగుండ్ల పెద్దవెంతుర్ల
752 నంద్యాల కొలిమిగుండ్ల పెట్నికోట
753 నంద్యాల కొలిమిగుండ్ల తిమనయునిపేట
754 నంద్యాల కొలిమిగుండ్ల తోళ్లమడుగు
755 నంద్యాల కొలిమిగుండ్ల తుమలపెంట్ల
756 నంద్యాల కొలిమిగుండ్ల ఎర్రగుడి
757 నంద్యాల మహానంది బొల్లవరం
758 నంద్యాల మహానంది అబ్బిపురం
759 నంద్యాల మహానంది బుక్కాపురం
760 నంద్యాల మహానంది తిమ్మాపురం
761 నంద్యాల మహానంది మహానంది
762 నంద్యాల మహానంది తమదపల్లి
763 నంద్యాల మహానంది నందిపల్లి
764 నంద్యాల మహానంది సీతారాంపురం
765 నంద్యాల మహానంది మసీదు పురం
766 నంద్యాల మహానంది గోపవరం
767 నంద్యాల మహానంది గాజుపల్లి
768 నంద్యాల నంద్యాల అయ్యలూరు
769 నంద్యాల నంద్యాల భీమవరం
770 నంద్యాల నంద్యాల బిల్లాలపురం
771 నంద్యాల నంద్యాల బ్రాహ్మణపల్లి
772 నంద్యాల నంద్యాల చాబోలు
773 నంద్యాల నంద్యాల చాపిరేవుల
774 నంద్యాల నంద్యాల గుంతనాల
775 నంద్యాల నంద్యాల కానాల
776 నంద్యాల నంద్యాల కొత్తపల్లె
777 నంద్యాల నంద్యాల కొట్టాల
778 నంద్యాల నంద్యాల మిట్నాల
779 నంద్యాల నంద్యాల మునగాల
780 నంద్యాల నంద్యాల పండురంగపురం
781 నంద్యాల నంద్యాల పోలూరు
782 నంద్యాల నంద్యాల పోన్నపురం
783 నంద్యాల నంద్యాల పులిమద్ది
784 నంద్యాల నంద్యాల పుసులూర్
785 నంద్యాల నంద్యాల రోయమల్ పురము
786 నంద్యాల నంద్యాల రైతునగరం
787 నంద్యాల నంద్యాల ఉడుమలపురము
788 నంద్యాల ఓవక్ అన్నవరం
789 నంద్యాల ఓవక్ చానుగొండ్ల
790 నంద్యాల ఓవక్ చెన్నంపల్లె
791 నంద్యాల ఓవక్ చెర్లోపల్లి
792 నంద్యాల ఓవక్ జి. సింగవరం
793 నంద్యాల ఓవక్ జునుతల
794 నంద్యాల ఓవక్ కొండమయనిపల్లి
795 నంద్యాల ఓవక్ కునుకుంట్ల
796 నంద్యాల ఓవక్ మంగంపేట
797 నంద్యాల ఓవక్ మెట్టుపల్లి
798 నంద్యాల ఓవక్ అవుక్
799 నంద్యాల ఓవక్ రామాపురం
800 నంద్యాల ఓవక్ రామవరం
801 నంద్యాల ఓవక్ సంగపట్నం
802 నంద్యాల ఓవక్ సింగనపల్లి
803 నంద్యాల ఓవక్ శివవరం
804 నంద్యాల ఓవక్ సుంకేసుల
805 నంద్యాల ఓవక్ ఉప్పలపాడు
806 నంద్యాల ఓవక్ వేములపాడు
807 నంద్యాల పాణ్యం అలముర్
808 నంద్యాల పాణ్యం అనుపూర్
809 నంద్యాల పాణ్యం బలపనుర్
810 నంద్యాల పాణ్యం భూపనపాడు
811 నంద్యాల పాణ్యం గగ్గటూర్
812 నంద్యాల పాణ్యం గోనవరం
813 నంద్యాల పాణ్యం గోర్కల్లు
814 నంద్యాల పాణ్యం కండికయపల్లి
815 నంద్యాల పాణ్యం కొండజుతుర్
816 నంద్యాల పాణ్యం కొనిదేడు
817 నంద్యాల పాణ్యం కౌలుర్
818 నంద్యాల పాణ్యం మద్దూర్
819 నంద్యాల పాణ్యం నెరవాడ
820 నంద్యాల పాణ్యం పాణ్యం
821 నంద్యాల పాణ్యం పిన్నాపురం
822 నంద్యాల పాణ్యం ఎస్.కొతూర్
823 నంద్యాల పాణ్యం తామరజుపల్లి
824 నంద్యాల పాణ్యం చెక్కరాళ్ల
825 నంద్యాల రుద్రవారం అలముర్
826 నంద్యాల రుద్రవారం బీరబోలు
827 నంద్యాల రుద్రవారం చందలుర్
828 నంద్యాల రుద్రవారం చిలకలుర్
829 నంద్యాల రుద్రవారం చిన్నకంబలుర్
830 నంద్యాల రుద్రవారం చిత్రేనిపల్లి
831 నంద్యాల రుద్రవారం డి.కొట్టాల
832 నంద్యాల రుద్రవారం కొండమయపల్లి
833 నంద్యాల రుద్రవారం కోటకొండ
834 నంద్యాల రుద్రవారం మండలుర్
835 నంద్యాల రుద్రవారం ముతలుర్
836 నంద్యాల రుద్రవారం నర్సాపురం
837 నంద్యాల రుద్రవారం పెద్ద కంబులుర్
838 నంద్యాల రుద్రవారం పేరూర్
839 నంద్యాల రుద్రవారం ఆర్. నాగులవరం
840 నంద్యాల రుద్రవారం రుద్రవరం
841 నంద్యాల రుద్రవారం శ్రీరంగాపురం
842 నంద్యాల రుద్రవారం టీ.లింగందిన్నె
843 నంద్యాల రుద్రవారం ఎల్లవతుల
844 నంద్యాల రుద్రవారం ఎర్రగుడిదిన్నె
845 నంద్యాల సంజామల అక్కంపల్లి
846 నంద్యాల సంజామల ఆకుమల్ల
847 నంద్యాల సంజామల అల్వకొండ
848 నంద్యాల సంజామల ఎగ్గోని
849 నంద్యాల సంజామల గిద్దలూరు
850 నంద్యాల సంజామల కమలపురి
851 నంద్యాల సంజామల కానాల
852 నంద్యాల సంజామల ముదిగేడు
853 నంద్యాల సంజామల ముక్కమల్ల
854 నంద్యాల సంజామల నట్లకోతుర్
855 నంద్యాల సంజామల నొస్సం
856 నంద్యాల సంజామల పేరుసోమల
857 నంద్యాల సంజామల ఆర్.లింగందిన్నె
858 నంద్యాల సంజామల సంజామల
859 నంద్యాల సంజామల వసంతాపురం
860 నంద్యాల సిర్వెల్ల బోయలకుంట్ల
861 నంద్యాల సిర్వెల్ల చేనుర్
862 నంద్యాల సిర్వెల్ల గంగవరం
863 నంద్యాల సిర్వెల్ల గొవిందపల్లి
864 నంద్యాల సిర్వెల్ల గుంపరమనదిన్నె
865 నంద్యాల సిర్వెల్ల గుండంపాడు
866 నంద్యాల సిర్వెల్ల జీనాపల్లి
867 నంద్యాల సిర్వెల్ల కామినేనిపల్లి
868 నంద్యాల సిర్వెల్ల కోటపాడు
869 నంద్యాల సిర్వెల్ల మహాదేవపురం
870 నంద్యాల సిర్వెల్ల సిరివెల్ల
871 నంద్యాల సిర్వెల్ల వంకేందిన్నె
872 నంద్యాల సిర్వెల్ల ఎర్రగుంట్ల
873 నంద్యాల ఉయ్యాలవాడ ఆలూరు
874 నంద్యాల ఉయ్యాలవాడ బోడిమన్నుర్
875 నంద్యాల ఉయ్యాలవాడ గొవిందపల్లి
876 నంద్యాల ఉయ్యాలవాడ హరివరం
877 నంద్యాల ఉయ్యాలవాడ ఇంజేడు
878 నంద్యాల ఉయ్యాలవాడ కాకరవాడ
879 నంద్యాల ఉయ్యాలవాడ కొండుపల్లి
880 నంద్యాల ఉయ్యాలవాడ మాయలూరు
881 నంద్యాల ఉయ్యాలవాడ నర్సేపల్లి
882 నంద్యాల ఉయ్యాలవాడ పెద్దాయమన్నూరు
883 నంద్యాల ఉయ్యాలవాడ ఆర్.జంబులదిన్నె
884 నంద్యాల ఉయ్యాలవాడ ఆర్.పాపమపల్లి
885 నంద్యాల ఉయ్యాలవాడ రూపనగుడి
886 నంద్యాల ఉయ్యాలవాడ సర్వై పల్లి
887 నంద్యాల ఉయ్యాలవాడ సుద్దమల్ల
888 నంద్యాల ఉయ్యాలవాడ తుడుములదిన్నె
889 నంద్యాల ఉయ్యాలవాడ ఉయ్యాలవాడ