ముగించు

పగిడ్యాల మండలంలో గ్రామ సచివాలయాల జాబితా

పగిడ్యాల మండలంలో గ్రామ సచివాలయాల జాబితా
Rural/Urban Mandal Name Secretariat Code Get Direction
RURAL PAGIDYALA-R K.MUCHUMARRI 11390636 Direction
RURAL PAGIDYALA-R LAXMAPURAM1 11390637 Direction
RURAL PAGIDYALA-R LAXMAPURAM2 11390638 Direction
RURAL PAGIDYALA-R LAXMAPURAM3 11390639 Direction
RURAL PAGIDYALA-R NEHRUNAGAR1 11390640 Direction
RURAL PAGIDYALA-R NEHRUNAGAR2 11390641 Direction
RURAL PAGIDYALA-R P.MUCHUMARRI 11390642 Direction
RURAL PAGIDYALA-R PAGIDYALA1 11390643 Direction
RURAL PAGIDYALA-R PAGIDYALA2 11390644 Direction
RURAL PAGIDYALA-R PAGIDYALA3 11390645 Direction