ముగించు

శ్రీ జి.వీరపాండ్యన్ ఐ.ఎ.ఎస్.,గారు కర్నూలు జిల్లా కలెక్టర్ గా 07-06-2019 న బాధ్యతలు స్వీకరించారు

ప్రచురణ తేది : 07/06/2019
కలెక్టర్ చేరారు

శ్రీ జి.వీరపాండ్యన్ ఐ.ఎ.ఎస్.,గారు కర్నూలు జిల్లా కలెక్టర్ గా 07-06-2019 న బాధ్యతలు స్వీకరించారు