ముగించు

శ్రీ పి. కోటేశ్వరరావు ఐ.ఎ.ఎస్.,గారు కర్నూలు జిల్లా కలెక్టర్ గా 30-07-2021 న బాధ్యతలు స్వీకరించారు

ప్రచురణ తేది : 30/07/2021
కలెక్టర్

శ్రీ పి. కోటేశ్వరరావు ఐ.ఎ.ఎస్.,గారు కర్నూలు జిల్లా కలెక్టర్ గా 30-07-2021 న బాధ్యతలు స్వీకరించారు