ముగించు

సహాయ కేంద్రం

  • కమాండ్ కంట్రోల్ రూమ్ కల్లెక్టరేట్:08518-277305
  • స్టేట్ కాల్ సెంటర్: 1100
  • అగ్నిమాపక కేంద్రం: 100
  • వైద్య సదుపాయం కొరకు: 108
  • భారత సంచార్ నిగం లిమిటెడ్: 1503 / 1800-180-1503

కమాండ్ కంట్రోల్ రూమ్ కల్లెక్టరేట్

08518-277305

స్టేట్ కాల్ సెంటర్

1100

పోలీసు

100

వైద్య సదుపాయం కొరకు

108

భారత సంచార్ నిగం లిమిటెడ్

1503

అగ్నిమాపక కేంద్రం

101

కోరనా హెల్ప్ డెస్క్

9441300005

కోరానా అంబులెన్స్ సర్వీస్ 24/7 హెల్ప్ డెస్క్

9121298079