ముగించు

సి-బెలగల్ మండలంలోని గ్రామ సచివాలయాల జాబితా

సి-బెలగల్ మండలంలోని గ్రామ సచివాలయాల జాబితా
Rural/Urban Mandal Name Secretariat Code Get Direction
RURAL C-BELAGAL-R BRAMHANDODDI 11390693 Direction
RURAL C-BELAGAL-R BURANDODDI1 11390694 Direction
RURAL C-BELAGAL-R BURANDODDI2 11390695 Direction
RURAL C-BELAGAL-R C-BELAGAL1 11390696 Direction
RURAL C-BELAGAL-R C-BELAGAL2 11390697 Direction
RURAL C-BELAGAL-R C-BELAGAL3 11390698 Direction
RURAL C-BELAGAL-R ENAGANDLA 11390699 Direction
RURAL C-BELAGAL-R KAMBADAHAL 11390700 Direction
RURAL C-BELAGAL-R KONDAPURAM 11390701 Direction
RURAL C-BELAGAL-R KOTHAKOTA1 11390702 Direction
RURAL C-BELAGAL-R KOTHAKOTA2 11390703 Direction
RURAL C-BELAGAL-R MUDUMALA 11390704 Direction
RURAL C-BELAGAL-R POLAKAL1 11390705 Direction
RURAL C-BELAGAL-R POLAKAL2 11390706 Direction
RURAL C-BELAGAL-R POLAKAL3 11390707 Direction
RURAL C-BELAGAL-R SANGALA 11390708 Direction