ముగించు

సోమవారం (03.02.2020) నాడు న్యూ ఢిల్లీ లో కేంద్ర మంత్రి శ్రీమతి స్మృతి ఇరానీ గారి నుండి ప్రతిష్టాత్మక ప్రధాన మంత్రి మాతృ వందన యోజన జాతీయ స్థాయి అవార్డును అందుకుంటున్న జిల్లా కలెక్టర్ జి.వీరపాండియన్.

ప్రచురణ తేది : 04/02/2020
PMMVY.

సోమవారం (03.02.2020) నాడు న్యూ ఢిల్లీ లో కేంద్ర మంత్రి శ్రీమతి స్మృతి ఇరానీ గారి నుండి ప్రతిష్టాత్మక ప్రధాన మంత్రి మాతృ వందన యోజన జాతీయ స్థాయి అవార్డును అందుకుంటున్న జిల్లా కలెక్టర్ జి.వీరపాండియన్.