ముగించు

మద్య నిషేదం మరియు అబ్కారి

శాఖ వారీగా ఫిల్టర్ డైరెక్టరీ

వడపోత

మద్య నిషేదం మరియు అబ్కారి
పేరు హోదా ఇమెయిల్ మొబైల్ ల్యాండ్ లైన్ ఫాక్స్ చిరునామా
ఎక్ష్ఆర్ సైజ్ సూపరింటెండెంట్, నంద్యాల్ ఎక్ష్ఆర్ సైజ్ సూపరింటెండెంట్, నంద్యాల్ 08514-226888
ఎక్ష్ఆర్ సైజ్ సూపరింటెండెంట్ , కర్నూల్ ఎక్ష్ఆర్ సైజ్ సూపరింటెండెంట్ , కర్నూల్ 08518-220779
అసిస్టెంట్ కమీషనర్ ఆఫిస్ అసిస్టెంట్ కమీషనర్ ఆఫిస్ 08518-249294
డిప్యూటీ కమీషనర్ ఆఫిస్ ల్యాండ్ లైన్ సంఖ్య డిప్యూటీ కమీషనర్ ఆఫిస్ ల్యాండ్ లైన్ సంఖ్య 08518-221812
ప్రొహిబిషన్ మరియు ఎక్ష్ఆర్ సైజ్ సూపరింటెండెంట్ నంద్యాల్ ప్రొహిబిషన్ మరియు ఎక్ష్ఆర్ సైజ్ సూపరింటెండెంట్ నంద్యాల్ 9440902582
ప్రొహిబిషన్ మరియు ఎక్ష్ఆర్ సైజ్ సూపరింటెండెంట్ కర్నూల్ ప్రొహిబిషన్ మరియు ఎక్ష్ఆర్ సైజ్ సూపరింటెండెంట్ కర్నూల్ 9440902572
అసిస్టెంట్ కమీషనర్ ప్రొహిబిషన్ మరియు ఎక్ష్ఆర్ సైజ్ కర్నూల్ అసిస్టెంట్ కమీషనర్ ప్రొహిబిషన్ మరియు ఎక్ష్ఆర్ సైజ్ కర్నూల్ 9440902268
డిప్యూటీ కమీషనర్ ప్రొహిబిషన్ మరియు ఎక్ష్ఆర్ కర్నూల్ డిప్యూటీ కమీషనర్ ప్రొహిబిషన్ మరియు ఎక్ష్ఆర్ కర్నూల్ 9440902236