ముగించు

COVID-19 – కాంట్రాక్ట్ ప్రాతిపదికన కొన్ని సూపర్ స్పెషలిస్ట్ వైద్యులు, స్పెషలిస్ట్ వైద్యులు, నర్సింగ్, పారామెడికల్ మరియు క్లాస్- IV సిబ్బందిని నియమించడానికి ప్రాస్పెక్టస్.

COVID-19 – కాంట్రాక్ట్ ప్రాతిపదికన కొన్ని సూపర్ స్పెషలిస్ట్ వైద్యులు, స్పెషలిస్ట్ వైద్యులు, నర్సింగ్, పారామెడికల్ మరియు క్లాస్- IV సిబ్బందిని నియమించడానికి ప్రాస్పెక్టస్.
టైటిల్ వివరాలు స్టార్ట్ డేట్ ఎండ్ డేట్ దస్తావేజులు
COVID-19 – కాంట్రాక్ట్ ప్రాతిపదికన కొన్ని సూపర్ స్పెషలిస్ట్ వైద్యులు, స్పెషలిస్ట్ వైద్యులు, నర్సింగ్, పారామెడికల్ మరియు క్లాస్- IV సిబ్బందిని నియమించడానికి ప్రాస్పెక్టస్.

COVID-19 – 6 నెలల కాలానికి కాంట్రాక్ట్ ప్రాతిపదికన కొన్ని సూపర్ స్పెషలిస్ట్ వైద్యులు, స్పెషలిస్ట్ వైద్యులు, నర్సింగ్, పారామెడికల్ మరియు క్లాస్- IV సిబ్బందిని నియమించడం గురించి – ప్రాస్పెక్టస్.

31/03/2020 01/04/2020 చూడు (319 KB) దరఖాస్తు ఫారం (406 KB)